آواتار رسول صفری

رسول صفری

وبلاگی برای انتشار حرف هایم!

آموزش کانفیگ سیستم مانیتورینگ - Prometheus

Monitoring Prometheus

اول از هر چیزی Prometheus چیست؟

یک سرویس مانیتورینگ همه فن حریف است که به صورت متن باز منتشر می‌شود پیوند ، همچنین این سرویس توسعه پذیری بسیار بالایی دارد و از افزونه‌های زیادی بهره میبرد.

پیشنیازها:

 • Docker
 • Docker Compose

کانفیگ Docker compose:

version: "3"
services:
    prom:
        image: quay.io/prometheus/prometheus
        volumes:
            - /path/to/file/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
        command: "--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml --storage.tsdb.path=/prometheus"
        restart: always
        ports:
            - 9090:9090

فایل prometheus.yml:

global:
  scrape_interval:   15s # By default, scrape targets every 15 seconds.
  evaluation_interval: 15s # By default, scrape targets every 15 seconds.
  external_labels:
     monitor: 'codelab-monitor'
   scrape_configs:
     - job_name: 'prometheus'
   scrape_interval: 5s
   # metrics_path defaults to '/metrics'
  # scheme defaults to 'http'.
  static_configs:
    - targets: ['localhost:9090']
 • توجه داشته باشید داخل فایل docker-compose.yml باید آدرس مربوط به فایل prometheus.yml را ویرایش نمایید.

حال با استفاده از دستور زیر باید کانتینر مربوط به Prometheus را اجرا نمایید:

$ docker-compose up -d

خوب تبریک میگم الان شما روی پورت ۹۰۹۰ سرویس Prometheus را دارید.

حال باید کانفیگ مربوط به سرویسی که میخواهید مانیتور کنید را انجام دهید ، Prometheus پارامترهای مورد نیاز را از طریق Exporter ها دریافت می‌کند لیست کامل

راه اندازی و کانفیگ exporter برای Prometheus:

داخل فایل docker-compose.yml در بخش services تنظیمات زیر را اضافه میکنیم:

postgres:
   image: wrouesnel/postgres_exporter
   ports:
      - "9187:9187"
   environment: DATA_SOURCE_NAME="postgresql://postgres:[email protected]:5432/?sslmode=disable"

حال لازم است که داخل فایل prometheus.yml را نیز ویرایش نمایید و در انتهای آن تنظیمات زیر را وارد نمایید:

- job_name: "postgres"
  scrape_interval: "15s"
  static_configs:
     - targets: ['postgres:9187']

حال باید کانتینر ها را راه اندازی مجدد نمایید.

$ docker-compose kill
$ docker-compose up -d

خوب دیگه کار تمام شد ، اکنون داخل Prometheus روی پورت ۹۰۹۰ میتوانید پارامترهای مربوط به مانیتورینگ PostgreSQL را مشاهده نمایید.

این آموزش ادامه دارد ، در بخش بعدی آموزش مربوط به اتصال Grafana به Prometheus را خواهیم داشت…

نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397