آواتار رسول صفری

رسول صفری

وبلاگی برای انتشار حرف هایم!

آموزش کانفیگ سیستم مانیتورینگ - Nginx

Monitoring Prometheus Grafana Nginx

قسمت سوم آموزش کانفیگ سیستم مانیتورینگ رو شروع میکنیم با آموزش مانیتور کردن Nginx.

یک ماژول هست به اسم nginx-module-vts که دیتا های لازم برای مانیتور کردن Nginx را در اختیار ما قرار میدهد، در ابتدای کار باید این ماژول را نصب کنیم که نصب آن نیز به این صورت است:

در توزیع اوبونتو ابتدا لازم است تا پیشنیازهای آن را نصب کنیم:

$ sudo apt install -y build-essential git tree
$ sudo apt install -y perl libperl-dev libgd3 libgd-dev libgeoip1 libgeoip-dev geoip-bin libxml2 libxml2-dev libxslt1.1 libxslt1-dev

سپس ماژول مربوطه را Clone می‌کنیم:

$ git clone git://github.com/vozlt/nginx-module-vts.git

حال باید سورس Nginx را برای لینوکس دانلود کنیم پیوند و بعد از خارج کردن از حالت فشرده وارد دایرکتوری آن می‌شویم و دستورات زیر را اجرا میکنیم:

./configure \
  --user=nginx \
  --group=nginx \
  --prefix=/etc/nginx \
  --sbin-path=/usr/sbin/nginx \
  --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \
  --pid-path=/var/run/nginx.pid \
  --lock-path=/var/run/nginx.lock \
  --error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
  --http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
  --with-http_gzip_static_module \
  --with-http_stub_status_module \
  --with-http_ssl_module \
  --with-pcre \
  --with-file-aio \
  --with-http_realip_module \
  --without-http_scgi_module \
  --without-http_uwsgi_module \
  --without-http_fastcgi_module \
  --add-module=/path/to/nginx-module-vts
 • توجه کنید که خط آخر دستور بالا باید آدرس دایرکتوری ماژولی که Clone کرده‌اید را وارد نمایید.

و سپس:

$ make
$ sudo make install

کامپایل Nginx هم به پایان رسید، حال به مرحله‌ی پیکربندی میرسیم. تنظیمات Nginx خود را باید به صورت زیر انجام دهید:

http {
  vhost_traffic_status_zone;
  ...
  server {
    ...
    location /status {
      vhost_traffic_status_display;
      vhost_traffic_status_display_format html;
    }
  }
}

حال برای دریافت دیتا توسط Prometheus باید از exporter مربوط به این کار استفاده کنیم.

روی سروری که Nginx نصب است بااستفاده از دستور زیر کانتینر مربوط به exporter را راه اندازی میکنیم:

$ docker run --restart always --net host --env NGINX_STATUS="http://localhost/status/format/json" -d --name nginx-prometheus-exporter sophos/nginx-vts-exporter

حال روی پورت ۹۹۱۳ می‌توانیم به این exporter دسترسی داشته باشیم.

الان نوبت به تنظیمات Prometheus برای اتصال به این exporter رسیده ، فایل prometheus.yml را باز می‌کنیم و تنظیمات زیر را در آن قرار میدهیم:

- job_name: "nginx-exporter"
  scrape_interval: "15s"
  static_configs:
    - targets: ['localhost:9913']
 • مقدار لوکال هاست باید با آدرس Nginx جایگزین گردد.

کار تقریبا تمام است فقط برای رسم نمودار برای دیتا ها ، ما از Grafana استفاده می‌کردیم که در اینجا باید داشبورد مربوط به این ماژول 2949 را نیز نصب کنیم.

Demo

نوشته شده در شنبه 03 آذر 1397