آواتار رسول صفری

رسول صفری

وبلاگی برای انتشار حرف هایم!

آموزش استفاده از Ceph RBD در کوبرنتیز

Kubernetes + Ceph LOGO

امروز می‌خوام توی این پست درباره‌ی نحوه استفاده از Ceph RDB در PVC های کوبرنتیز بنویسم.
توجه: در این آموزش فرض بر این است که شما از یک Ceph provider سرویس می‌گیرید، لذا از توضیحات مربوط به ساخت Pool در Ceph صرف نظر شده است.

خب تا اینجای کار شما باید اطلاعات اتصال به یک Ceph pool را داشته باشید که در ادامه از آنها استفاده خواهیم کرد.

قدم اول - راه اندازی rbd-provisioner :

برای دیپلوی کردن rbd-provisioner می‌توانید از این پروژه در گیت‌هاب با استفاده از دستورات زیر استفاده کنید:

$ git clone https://github.com/rasooll/rbd-provisioner.git
$ kubectl apply -n kube-system -f ./rbd-provisioner/deply

به این صورت می‌توانیم دیپلوی را چک کنیم:

$ kubectl get pods -l app=rbd-provisioner -n kube-system
NAME                READY  STATUS  RESTARTS  AGE
rbd-provisioner-75b85f85bd-p9b8c  1/1   Running  0     3m45s

در اینجا ما توانستیم rbd-provisioner را در نیم‌اسپیس kube-system دیپلوی کنیم.

قدم دوم - ساخت Secretها:

برای admin-key و client-key که از سرویس دهنده Ceph گرفته‌ایم نیاز است یک سکرت به صورت زیر بسازیم:

$ kubectl create secret generic ceph-admin-secret \
  --type="kubernetes.io/rbd" \
  --from-literal=key='<key-value>' \
  --namespace=kube-system

به جای <key-value> باید مقدار admin-key خود را قرار دهید. و برای client-key هم به همین صورت:

kubectl create secret generic ceph-k8s-secret \
 --type="kubernetes.io/rbd" \
 --from-literal=key='<key-value>' \
 --namespace=kube-system

قدم سوم - ساخت Storage Class:

فرض می‌کنیم آدرس مانیتورهای Ceph ما به صورت زیر باشد:

 • 10.10.10.11:6789
 • 10.10.10.12:6789
 • 10.10.10.13:6789

لازم هست برای آنها Service و ‌Endpoint بسازیم چون اگر زمانی آدرس آنها تغییر کند و ما مستقیما از آنها در storageClass خود استفاده کرده باشیم تمامی PVC هایی که قبلا ساخته ایم دیگر کار نخواهند کرد.

در ابتدا این پروژه را Clone می‌کنیم:

$ git clone https://github.com/rasooll/k8s-ceph-storageclass.git

سپس فایل های endpoint و storageClass را با اطلاعاتی که از سرویس دهنده Ceph گرفته‌ایم تکمیل می‌کنیم و با استفاده از دستور زیر storageClass را می‌سازیم:

$ kubectl apply -n kube-system -f ./k8s-ceph-storageclass/deploy

قدم چهارم - ساخت PVC برای تست:

ابتدا فایل مربوط به ساخت pvc را ایجاد می‌کنیم:

$ vim ceph-rbd-claim.yml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: ceph-rbd-claim1
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 storageClassName: ceph-rbd
 resources:
  requests:
   storage: 1Gi

سپس آن را اعمال می‌کنیم:

$ kubectl apply -f ceph-rbd-claim.yml
persistentvolumeclaim/ceph-rbd-claim1 created

و در نهایت خواهیم داشت:

$ kubectl get pvc
NAME       STATUS  VOLUME                   CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
ceph-rbd-claim1  Bound  pvc-c6f4399d-43cf-4fc1-ba14-cc22f5c85304  1Gi    RWO      ceph-rbd    43s

اگر مانند خروجی بالا بود که همه چیز ردیف هست اما اگر نبود به من پیام بدید!

نوشته شده در یک‌شنبه 04 خرداد 1399